Národní zdravotní registry

NOR - Národní onkologický registr

Onkologická onemocnění jsou palčivým tématem, které zajímá odbornou i laickou veřejnost. Národní onkologický registr (NOR) je nedílnou součástí komplexní onkologické péče a jedním z nejdůležitějších nástrojů který umožňuje podrobně a dlouhodobě sledovat a analyzovat výskyt nádorových onemocnění v České republice.

graf-nor.jpg

 

Úlohou NOR je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Systém poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.

Souhrnná data jsou podkladem pro realizaci preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče."

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění a jeho léčbě, (osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, včetně jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o dispenzarizaci pacienta), údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení hlásícího, léčícího a dispenzarizujícího (identifikační číslo organizace, název oddělení). Účelem onkologického registru je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního sytému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
  • výnos č.3/1989 Věstníku MZ, o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů (částka 19/1989 Sb.).
  • požadavek MZ - podklady pro řízení zdravotní péče, požadavky WHO - (např. HFA DB), OECD, EUROSTATu (např. ECHI, SDI), UNICEF aj.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace